ID bài viết : S500056321 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Xử lý thế nào khi xuất hiện thông báo Still scene number is full. Cannot record.?

    Xuất hiện thông báo Still scene number is full. Cannot record. và không thể chụp được ảnh.


    Thông báo này xuất hiện khi số ảnh đã ghi đạt 9,999.  Hãy xóa những ảnh không cần thiết.