ID bài viết : S500061237 / Sửa lần cuối : 11/06/2012

Làm thế nào để bảo vệ và ngưng bảo vệ phim và hình ảnh?

 Bảo vệ và ngưng bảo vệ phim và hình ảnh?

  Bảo vệ các đoạn phim và hình ảnh đã ghi lại
  (Protect)


  Bảo vệ phim và hình ảnh để tránh khỏi việc bị xóa do bất cẩn.

  Mẹo: Bạn có thể bảo vệ phim và hình ảnh từ màn hình xem lại  OPTION MENU.

  1. Chạm vào  (MENU) → Show othersPROTECT (dưới mục  EDIT).

  2. Để bảo vệ phim, chạm vào  PROTECT PROTECT/  PROTECT.
   Để bảo vệ hình ảnh, chạm vào  PROTECT PROTECT.

  3. Chọn phim hoặc hình ảnh được bảo vệ
    sẽ hiển thị trên hình ảnh được chọn.   Trên màn hình LCD, bấm và giữ hình ảnh để xác nhận.
   Chạm vào  to return to the previous screen.để quay lại màn hình trước.

  4. Chạm YES


  Để phục ngưng việc bảo vệ phim và hình ảnh

  Chạm vào phim hoặc hình ảnh được chọn trong bước 3.
   biến mất.