ID bài viết : 00254606 / Sửa lần cuối : 07/12/2020

Có những loại định dạng quay phim nào?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Bạn có thể quay phim ở những định dạng sau đây.

  • XAVC-I (4:2:2 10bit)

   Chế độ XAVC-I DCI4K 59.94p:VBR, tốc độ bit TỐI ĐA 600 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
   Chế độ XAVC-I DCI4K 50p:VBR, tốc độ bit TỐI ĐA 500 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
   Chế độ XAVC-I DCI4K 29.97p:VBR, tốc độ bit TỐI ĐA 300 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
   Chế độ XAVC-I DCI4K 25p:VBR, tốc độ bit TỐI ĐA 250 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
   Chế độ XAVC-I DCI4K 24p:VBR, tốc độ bit TỐI ĐA 240 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
   Chế độ XAVC-I DCI4K 23.98p:VBR, tốc độ bit TỐI ĐA 240 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
   Chế độ XAVC-I QFHD 59.94p:VBR, tốc độ bit TỐI ĐA 600 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
   Chế độ XAVC-I QFHD 50p:VBR, tốc độ bit TỐI ĐA 500 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
   Chế độ XAVC-I QFHD 29.97p:VBR, tốc độ bit TỐI ĐA 300 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
   Chế độ XAVC-I QFHD 25p:VBR, tốc độ bit TỐI ĐA 250 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
   Chế độ XAVC-I QFHD 23.98p:VBR, tốc độ bit TỐI ĐA 240 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
   Chế độ XAVC-I HD 59.94p:CBG, tốc độ bit TỐI ĐA 222 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
   Chế độ XAVC-I HD 50p:CBG, tốc độ bit TỐI ĐA 223 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
   Chế độ XAVC-I HD 29.97p:CBG, tốc độ bit TỐI ĐA 111 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
   Chế độ XAVC-I HD 25p:CBG, tốc độ bit TỐI ĐA 112Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
   Chế độ XAVC-I HD 23.98p:CBG, tốc độ bit TỐI ĐA 89Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
  • XAVC-L (4:2:2 10bit *Đối với QFHD, 4:2:0 8bit)

   Chế độ XAVC-L QFHD 29.97p/25p/23.98p:VBR, tốc độ bit TỐI ĐA 100 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC
   Chế độ XAVC-L QFHD 59.94p/50p:VBR, tốc độ bit TỐI ĐA 150 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC
   Chế độ XAVC-L HD 29.97p/25p/23.98p/59.94p/50p:VBR, tốc độ bit TỐI ĐA 50 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC
   Chế độ XAVC-L HD 29.97p/25p/23.98p/59.94p/50p:VBR, tốc độ bit TỐI ĐA 35 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC
  • SDI-RAW

   4128x2192 (59.94, 50, 29.97,24,23.98) 12-16bit
   3872x2168 (59.94, 50, 29.97, 23.98) 12-10bit