ID bài viết : 00230360 / Sửa lần cuối : 28/07/2019

Cách cập nhật Dữ liệu hỗ trợ GPS mà không cần sử dụng PlayMemories Home

  1. Đảm bảo máy ảnh đã lắp thẻ nhớ và được kết nối với máy tính có mạng Internet qua cáp USB. Đặt máy ảnh ở chế độ Mass Storage (Bộ lưu trữ). 
  2. Tải xuống dữ liệu hỗ trợ GPS mới nhất từ http://control.d-imaging.sony.co.jp/GPS/assistme.dat.
   LƯU Ý: Tập tin được lưu trong thư mục Tải xuống trên máy tính theo mặc định.
  3. Sau khi hoàn thành tải xuống assistme.dat, hãy sao chép tập tin này vào thư mục \Private\SONY\GPS trên thẻ nhớ.
   LƯU Ý: Nếu không có thư mục \Private\SONY\GPS, bạn có thể tạo một thư mục mới và tiến hành sao chép.
  4. Khi bạn ngắt kết nối cáp USB, Dữ liệu hỗ trợ GPS sẽ được cập nhật tự động trên máy ảnh.
  5. Nếu máy ảnh có mục menu Use GPS Assist Data (Sử dụng Dữ liệu hỗ trợ GPS), bạn có thể dùng mục này để xác nhận Dữ liệu hỗ trợ GPS đã được cập nhật.