ID bài viết : 00230360 / Sửa lần cuối : 10/02/2022

Cách cập nhật Dữ liệu hỗ trợ GPS mà không cần sử dụng PlayMemories Home

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  1. Đảm bảo máy ảnh đã lắp thẻ nhớ và được kết nối với máy tính có mạng Internet qua cáp USB. Đặt máy ảnh ở chế độ Mass Storage (Bộ lưu trữ).
  2. Tải xuống tập tin dữ liệu hỗ trợ GPS mới nhất.
   Lưu ý: Tập tin được tải xuống thư mục Download (Tải xuống) trên máy tính.
  3. Sau khi hoàn thành tải xuống assistme.dat, hãy sao chép tập tin này vào thư mục \Private\SONY\GPS trên thẻ nhớ.
   Lưu ý: Nếu không có thư mục \Private\SONY\GPS, bạn có thể tạo một thư mục mới và tiến hành sao chép.
  4. Khi bạn ngắt kết nối cáp USB, Dữ liệu hỗ trợ GPS sẽ được cập nhật tự động trên máy ảnh.
  5. Nếu máy ảnh có mục menu Use GPS Assist Data (Sử dụng Dữ liệu hỗ trợ GPS), bạn có thể dùng mục này để xác nhận Dữ liệu hỗ trợ GPS đã được cập nhật.