ID bài viết : 00202560 / Sửa lần cuối : 25/09/2018

Âm thanh trung tâm dao động lên xuống và không ổn định.

  Nếu âm thanh trung tâm dao động lên xuống và không ổn định, hãy thay đổi Sound mode (Chế độ âm thanh) thành Music (Nhạc) và thay đổi Surround Effect (Hiệu ứng âm thanh vòm) thành 0.
  Làm theo các bước dưới đây để thay đổi các cài đặt.

  Sound mode (Chế độ âm thanh)

  1.  Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2.  Chọn  Settings (Cài đặt).
  3.  Chọn Sound (Âm thanh) trong danh mục TV (Tivi).
  4.  Chọn Sound (Âm thanh).
  5.  Chọn Sound Mode (Chế độ âm thanh).
  6.  Chọn Music (Nhạc), sau đó nhấn nút Enter.

  Surround Effect (Hiệu ứng âm thanh vòm)

  1.  Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2.  Chọn  Settings (Cài đặt).
  3.  Chọn Sound (Âm thanh) trong danh mục TV (Tivi).
  4.  Chọn Sound (Âm thanh).
  5.  Chọn Advanced Settings (Cài đặt nâng cao)
  6.  Chọn Sound Mode Related Settings (Cài đặt liên quan đến chế độ âm thanh).
  7.  Chọn Surround Effect (Hiệu ứng âm thanh vòm) và đặt thành 0

  LƯU Ý: Tivi này sử dụng một quy trình upmix từ 2 kênh lên thành 3 kênh để tạo âm thanh trung tâm từ âm thanh nổi.
  Vì lý do này, âm thanh trung tâm sẽ nghe có vẻ không ổn định tùy theo nội dung.
  Khi Sound mode (Chế độ âm thanh) được đặt thành Music (Nhạc) và Surround Effect (Hiệu ứng âm thanh vòm) được đặt là 0, âm thanh trung tâm sẽ bị tắt và âm thanh phát ra sẽ ổn định trở lại.