ID bài viết : 00203812 / Sửa lần cuối : 04/11/2018

Chế độ âm thanh của thiết bị âm thanh không tự động thay đổi.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

LƯU Ý: Sự cố này có thể xảy ra trong các tình huống sau đây.

  • Thiết bị âm thanh Sony được kết nối với Tivi
  • Sound Mode Sync (Đồng bộ chế độ âm thanh) được đặt thành ON (BẬT)

Nếu bạn bật Tivi và xem chương trình Tivi hoặc nội dung được ghi lại mà không dùng Menu chính thì chế độ âm thanh có thể không được tự động thay đổi. Hiển thị Menu chính trước khi xem chương trình TV hoặc nội dung được ghi lại.

Nếu quy trình trên không có hiệu quả, bạn hãy thay đổi chế độ âm thanh theo một trong hai cách dưới đây.

  • Thay đổi chế độ âm thanh trong menu của thiết bị âm thanh
  • Sử dụng quy trình sau đây để thay đổi chế độ âm thanh từ Sync Menu (Menu Đồng bộ) trên Tivi
    1. Nhấn nút ACTION MENU (MENU THAO TÁC) trên điều khiển từ xa.
    2. Chọn Sync Menu (Menu Đồng bộ) trong danh mục Display & Sound (Hiển thị và âm thanh).
    3. Chọn Control Audio system (Điều khiển hệ thống âm thanh).