ID bài viết : 00203812 / Sửa lần cuối : 06/01/2019

Chế độ âm thanh của thiết bị âm thanh không tự động thay đổi.

  Chế độ âm thanh của thiết bị âm thanh có thể không được tự động thay đổi ngay cả khi thiết bị kết nối tương thích với BRAVIA-Sync (Đồng bộ BRAVIA) và Sound Mode Sync (Đồng bộ chế độ âm thanh) được đặt thành ON (BẬT).
  Nếu sự cố này xảy ra khi bạn bật Tivi và xem chương trình Tivi hoặc nội dung được ghi lại mà không dùng menu Home, hãy hiển thị menu Home trước khi xem chương trình Tivi hoặc nội dung được ghi lại. 

  Nếu quy trình trên không có hiệu quả, bạn hãy thay đổi chế độ âm thanh theo một trong hai cách dưới đây.

  • Thay đổi chế độ âm thanh trong menu của thiết bị âm thanh
  • Sử dụng quy trình sau đây để thay đổi chế độ âm thanh từ Sync Menu (Menu Đồng bộ) trên Tivi
   1. Nhấn nút ACTION MENU (MENU THAO TÁC) trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Sync Menu (Menu Đồng bộ) trong danh mục Display & Sound (Hiển thị và âm thanh).
   3. Chọn Control Audio system (Điều khiển hệ thống âm thanh) và cài đặt chế độ mong muốn.