ID bài viết : 00176350 / Sửa lần cuối : 21/08/2020

Độ sáng màn hình thay đổi đột ngột. (Tivi OLED)

Màn hình đột nhiên trở nên sáng hơn hoặc tối hơn.

  Trong Light and Color sensor (Cảm biến ánh sáng và màu) hoặc Light sensor (Cảm biến ánh sáng) được đặt thành On (Bật), độ sáng của màn hình Tivi thay đổi để trùng khớp độ sáng môi trường xung quanh.
  Để được hỗ trợ cách truy cập các cài đặt Light and Color sensor (Cảm biến ánh sáng và màu) hoặc Light sensor (Cảm biến ánh sáng), hãy kiểm tra như sau.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) — Picture (Hình ảnh) — Light and Color sensor (Cảm biến ánh sáng và màu) — Brightness (Độ sáng).
   • Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) — Picture (Hình ảnh) — Light sensor (Cảm biến ánh sáng).
   • Chọn Display (Hiển thị) — Picture (Hình ảnh) — Light sensor (Cảm biến ánh sáng).

  LƯU Ý: Cảm biến ánh sáng nằm ở giữa phần phía dưới của màn hình Tivi.

  Nếu hình ảnh hiển thị trên màn hình Tivi rất dễ bị lưu ảnh màn hình, chức năng giảm dần độ sáng màn hình sẽ hoạt động để Tivi không bị hiện tượng lưu ảnh màn hình. Nếu bạn thay đổi màn hình hoặc thực hiện một thao tác khác giúp loại trừ được nguy cơ xảy ra hiện tượng lưu ảnh thì độ sáng sẽ trở lại bình thường.
  Nếu thay đổi độ sáng không thuận tiện, hãy giảm cài đặt Peak Luminance (Độ sáng tối đa). Điều này sẽ làm giảm thay đổi độ sáng.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) — Picture (Hình ảnh) — Advanced settings (Cài đặt nâng cao) — Brightness (Độ sáng) — Peak luminance (Độ sáng tối đa) — Medium (Trung bình) hoặc Low (Thấp).
    LƯU Ý: Nếu Advanced settings (Cài đặt nâng cao) không hiển thị, hãy chọn Brightness (Độ sáng) — Peak luminance (Độ sáng tối đa), sau đó được đặt thành Medium (Trung bình) hoặc Low (Thấp).
   • Chọn Display (Hiển thị) — Picture (Hình ảnh) — Advanced settings (Cài đặt nâng cao) — Brightness (Độ sáng) — Peak Luminance (Độ sáng tối đa) — Medium (Trung bình) hoặc Low (Thấp).

  LƯU Ý: Với các màn hình như HOME (Màn hình chính) và màn hình trên cùng của ứng dụng có chứa nhiều ảnh tĩnh sáng, chức năng này sẽ hoạt động đặc biệt thường xuyên.