ID bài viết : 00170699 / Sửa lần cuối : 07/06/2018

Không thể kết nối thiết bị với XAV-AX100 ngay cả khi thiết bị tương thích với Apple CarPlay hoặc có ứng dụng Android Auto.

  Không thể kết nối thiết bị với  XAV-AX100 ngay cả khi thiết bị tương thích với Apple CarPlay hoặc có ứng dụng Android Auto.

  Đối với Apple CarPlay
  Có một khả năng các thiết lập không cho phép thiết bị kết nối với Apple CarPlay.
  Kiểm tra các thiết lập sau đây để cho phép.

  1. Chạm vào Settings.
  2. Chạm vào General.
  3. Thiết lập Restrictions > CarPlay > Disable Restrictions sang on. Biểu tượng trên phía bên phải chuyển sang màu xanh lá.


  Đối với Android
  Có khả năng các thiết lập của ứng dụng Android Auto đã cài đặt không cho phép các kết nối Android Auto.
  Kiểm tra các cài đặt sau.

  1. Bật ứng dụng Android Auto, và sau đó chọn Settings từ menu ở góc trên bên trái.
  2. Chọn Connected cars.
  ・Thiết lập Add new cars to Android Auto > Settings > On.
  ・Nếu thiết bị được bao gồm trong danh sách Rejected cars list, hãy xóa thiết bị khỏi danh sách.