ID bài viết : 00106000 / Sửa lần cuối : 04/12/2019

Không thể phát nhạc khi thiết bị lưu trữ USB không kết nối với car stereo

    QUAN TRỌNG: Không phải tất cả máy thu car stereo có tương thích USB. Để xem car stereo  có chức năng USB không, kiểm tra các thông số kỹ thuật hoặc hướng dẫn sử dụng được cung cấp

    Một vài thiết bị USB cần được chuyển thành chế độ cụ thể, như chế độ mass storage class, chế độ  player, hoặc chế độ kết nối khác trước khi thiết bị USB có thể sử dụng để phát lại. Hãy chắc chắn thiết bị của bạn cài đặt ở chế độ yêu cầu trước khi kết nối với Car stereo

    LƯU Ý: Để biết cách làm thế nào để chuyển đổi thiết bị USB sang chế độ khác, hãy kiểm tra các thông số kỹ thuật trên thiết bị hoặc liên hệ với nhà sản xuất của USB được kết nối để được hỗ trợ thêm