ID bài viết : 00154602 / Sửa lần cuối : 20/06/2018

Hướng dẫn thay đổi tên của một loa đã kết nối với SongPal.

Hướng dẫn thay đổi tên của một loa đã kết nối với SongPal.

  QUAN TRỌNG: Nếu loa hỗ trợ Liên kết SongPal, tên có thể được thay đổi. Kiểm tra các trang web dưới đây để biết thêm về các thiết bị tương thích.
  http://songpal.sony.net/en_ww/device.html

  Thực hiện theo các bước dưới đây để thay đổi tên của loa.

  1. Kết nối loa và các thiết bị di động mà SongPal được cài đặt trên cùng một mạng WiFi.
  2. Chọn Settings từ màn hình Music Source của SongPal.

   Image
    
  3. Chọn System.

   Image
  4. Chọn Network Device Name, và thay đổi đến tên bạn muốn.
   LƯU Ý: Ký tự chữ số Single-byte và những biểu tượng chắc chắn được sử dụng.

   Image