ID bài viết : 00154602 / Sửa lần cuối : 02/09/2020

Tôi có thể thay đổi tên của thiết bị được kết nối trong ứng dụng Music Center không?

    QUAN TRỌNG: Không phải tất cả các mẫu đều tương thích với ứng dụng Music Center. Để biết thông tin về thiết bị tương thích với ứng dụng Music Center, hãy tham khảo trang web Music Center — Mẫu tương thích.

    Do thông số kỹ thuật của ứng dụng Music Center, bạn không thể thay đổi tên của thiết bị đã kết nối (Device Name (Tên thiết bị)).