ID bài viết : 00153663 / Sửa lần cuối : 06/06/2019

USB hub có thể được sử dụng khi kết nối thiết bị USB vào dàn âm thanh stereo dành cho xe hơi không?

    USB hub có thể được sử dụng khi kết nối thiết bị USB vào dàn âm thanh stereo dành cho xe hơi không?

    QUAN TRỌNG: Không phải tất cả các bộ thu stereo dành cho xe hơi đều tương thích USB. Để xem sản phẩm Sony của bạn có chức năng USB được mô tả trong giải pháp này không, hãy kiểm tra các thông số kỹ thuật..

    Sử dụng một USB hub được hỗ trợ. Kết nối các thiết bị âm thanh USB trực tiếp với bộ thu âm thanh stereo dành cho xe hơi hoặc sử dụng cáp đi kèm theo thiết bị âm thanh của bạn.