ID bài viết : 00160422 / Sửa lần cuối : 24/07/2018

Tivi bị treo khi đang kết nối thiết bị USB hoặc phát nội dung trên USB.

  Hãy kiểm tra như sau.

  1. Khởi động lại Tivi.
  2. Kết nối với cổng USB khác.
  3. Định dạng thiết bị USB (đảm bảo rằng các định dạng tập tin hệ thống được hỗ trợ trên Tivi).
  4. Thử với thiết bị USB khác.
  5. Nếu vẫn không khắc phục được sự cố, hãy khôi phục về Factory settings (Cài đặt gốc).

   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
   4. Chọn Customer Support (Hỗ trợ khách hàng).
   5. Chọn Factory Settings (Cài đặt gốc).
   6. Chọn OK.

  LƯU Ý:

  • Màn hình thiết lập ban đầu sẽ hiển thị sau khi hoàn thành quá trình này.
  • Hãy đảm bảo không tắt Tivi hoặc nhấn bất kỳ nút nào trong khoảng thời gian này (mất khoảng 30 giây).