ID bài viết : 00153401 / Sửa lần cuối : 21/10/2019

Không thể nhận dạng USB HDD hoặc bộ nhớ USB được sử dụng với Android TV trên Windows PC hoặc các thiết bị khác.

  Khi bộ nhớ USB/USB HDD được đăng ký trên Android TV, thiết bị lưu trữ USB sẽ chỉ sử dụng được với Tivi.
  Để sử dụng thiết bị lưu trữ USB với các thiết bị khác, hãy làm theo các bước sau để định dạng với Tivi.

  Bộ nhớ USB/USB HDD đã được định dạng làm bộ nhớ Thiết bị cho Android TV:

  CẢNH BÁO: Có thể bị mất dữ liệu. Hãy nhớ sao lưu trước khi định dạng.

  1. Sao lưu ứng dụng

   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Storage & reset (Lưu trữ & đặt lại) trong danh mục TV (Tivi).
   4. Chọn bộ nhớ USB/USB HDD từ Device storage (Bộ nhớ thiết bị).
   5. Chọn Erase & format (Xóa và định dạng).
   6. Chọn Back up apps (Sao lưu ứng dụng).
   7. Chọn ứng dụng để sao lưu.
   8. Chọn Internal storage (Bộ nhớ trong) hoặc Internal shared storage (Bộ nhớ trong dùng chung).
  2. Xóa dữ liệu trong bộ nhớ USB/USB HDD

   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Storage & reset (Lưu trữ & đặt lại) trong danh mục TV (Tivi).
   4. Chọn bộ nhớ USB/USB HDD từ Device storage (Bộ nhớ thiết bị).
   5. Chọn Erase & format (Xóa và định dạng).
   6. Chọn Format (Định dạng).

  LƯU Ý:Thao tác này sẽ định dạng bộ nhớ USB/USB HDD trong hệ thống tập tin FAT32. Khi xử lý các video có dung lượng lớn hơn 4GB, hãy định dạng bộ nhớ USB/USB HDD cho NTFS hoặc hệ thống tập tin exFAT trên máy tính chạy Windows.

  USB HDD đã được đăng ký để quay video (Chỉ dành cho New Zealand và Úc) :

  CẢNH BÁO: Có thể bị mất dữ liệu khi làm theo các bước này. Sau khi hủy đăng ký USB HDD, khi đăng ký lại, tất cả nội dung đã ghi sẽ biến mất. Đồng thời khi tiến hành định dạng, tất cả dữ liệu đã lưu sẽ bị xóa.

  1. Hủy đăng ký USB HDD được dùng để quay video

   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Recording device setup (Thiết lập thiết bị ghi) trong danh mục Network & Accessories (Mạng & Phụ kiện).
   4. Chọn HDD deregistration (Hủy đăng ký HDD).
   5. Chọn USB HDD đã kết nối.
   6. Chọn Có (Yes).
   7. Chọn Yes (Có) một lần nữa khi màn hình xác nhận xuất hiện.
  2. Đăng ký USB HDD làm bộ nhớ thiết bị của Android TV

   CẢNH BÁO: Có thể bị mất dữ liệu. Không chọn "Move now" (Di chuyển ngay). Nếu bạn chọn "Move now" (Di chuyển ngay), nội dung đã lưu trong bộ nhớ trong của Tivi sẽ được chuyển sang USB HDD và USB HDD sẽ được định dạng.

   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Storage & reset (Lưu trữ & đặt lại) trong danh mục TV (Tivi). 
   4. Chọn USB HDD đã kết nối từ Removable storage (Bộ lưu trữ di động).
   5. Chọn Format as device storage (Định dạng như bộ lưu trữ thiết bị).
   6. Chọn Format (Định dạng).
   7. Chọn OK.
   8. Chọn Move later (Di chuyển sau).
  3. Xóa dữ liệu trong USB HDD.

   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Storage & reset (Lưu trữ & đặt lại) trong danh mục TV (Tivi). 
   4. Chọn USB HDD đã kết nối từ Device storage (Bộ lưu trữ thiết bị).
   5. Chọn Erase & format (Xóa và định dạng).
   6. Chọn Format (Định dạng).

  LƯU Ý:Thao tác này sẽ định dạng USB HDD trong hệ thống tập tin FAT32. Khi xử lý các video có dung lượng lớn hơn 4GB, hãy định dạng USB HDD cho NTFS hoặc hệ thống tập tin exFAT trên máy tính chạy Windows.