ID bài viết : 00153401 / Sửa lần cuối : 06/09/2021

Không thể nhận dạng ổ cứng USB hoặc bộ nhớ USB được sử dụng với Android TV™ hoặc Google TV™ trên Windows PC hoặc các thiết bị khác.

  Khi bộ nhớ USB/ổ cứng USB được đăng ký trên Android TV, thiết bị lưu trữ USB sẽ chỉ sử dụng được với Tivi.
  Để sử dụng thiết bị lưu trữ USB với các thiết bị khác, hãy làm theo các bước sau để định dạng với Tivi.

  Bộ nhớ USB/ổ cứng USB đã được định dạng làm bộ nhớ Thiết bị cho Android TV:

  CẢNH BÁO: Có thể bị mất dữ liệu. Hãy nhớ sao lưu trước khi định dạng.

  1. Sao lưu ứng dụng

   1. Mở màn hình  Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
   2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn System (Hệ thống) — Storage (Lưu trữ) — Chọn bộ nhớ USB/ổ cứng USB đã kết nối từ DEVICE STORAGE (BỘ LƯU TRỮ THIẾT BỊ) — Erase & format as removable storage (Xóa & định dạng bộ lưu trữ di động). (Android™ 10)
    • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Storage (Lưu trữ) — Chọn bộ nhớ USB/ổ cứng USB đã kết nối từ Device storage (Bộ lưu trữ thiết bị) — Erase & format as removable storage (Xóa & định dạng bộ lưu trữ di động). (Android 9)
    • Chọn Storage & reset (Lưu trữ & thiết lập lại) — Chọn bộ nhớ USB/ổ cứng USB kết nối từ Device storage (Bộ lưu trữ thiết bị) — Erase & format as removable storage (Xóa & định dạng bộ lưu trữ di động). (Android 8.0, Android 7.0)
    • Chọn Storage & reset (Lưu trữ & thiết lập lại) — Chọn bộ nhớ USB/ổ cứng USB kết nối từ Device storage (Bộ lưu trữ thiết bị) — Erase & format (Xóa & định dạng). (Android 6.0)
   3. Chọn Back up apps (Sao lưu ứng dụng).
   4. Chọn Migrate data to different storage (Di chuyển dữ liệu sang bộ nhớ khác) hoặc ứng dụng để sao lưu.
   5. Chọn Internal storage (Bộ nhớ trong) hoặc Internal shared storage (Bộ nhớ trong dùng chung).
  2. Xóa dữ liệu trong bộ nhớ USB/ổ cứng USB

   1. Mở màn hình  Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
   2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn System (Hệ thống) — Storage (Lưu trữ) — Chọn bộ nhớ USB/ổ cứng USB đã kết nối từ DEVICE STORAGE (BỘ LƯU TRỮ THIẾT BỊ) — Erase & format as removable storage (Xóa & định dạng làm bộ lưu trữ di động) — Format (Định dạng).(Android 10)
    • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Storage (Lưu trữ) — Chọn bộ nhớ USB/ổ cứng USB kết nối từ Device storage (Bộ lưu trữ thiết bị) — Erase & format as removable storage (Xóa & định dạng làm bộ lưu trữ di động) — Format (Định dạng). (Android 9)
    • Chọn Storage & reset (Lưu trữ & thiết lập lại) — Chọn bộ nhớ USB/ổ cứng USB kết nối từ Device storage (Bộ lưu trữ thiết bị) — Erase & format as removable storage (Xóa & định dạng làm bộ lưu trữ di động) — Format (Định dạng). (Android 8.0, Android 7.0)
    • Chọn Storage & reset (Lưu trữ & thiết lập lại) — Chọn bộ nhớ USB/ổ cứng USB đã kết nối từ Device storage (Bộ lưu trữ thiết bị) — Erase & format (Xóa & định dạng) — Format (Định dạng). (Android 6.0)

   LƯU Ý:Thao tác này sẽ định dạng bộ nhớ USB/ổ cứng USB trong hệ thống tập tin FAT32. Khi xử lý các video có dung lượng lớn hơn 4GB, hãy định dạng bộ nhớ USB/ổ cứng USB cho NTFS hoặc hệ thống tập tin exFAT trên máy tính chạy Windows.

  Ổ cứng USB đã được đăng ký để quay video (Chỉ áp dụng cho Úc và New Zealand)

  Lưu ý: Các mẫu Android TV được ra mắt từ năm 2018 trở đi không tương thích để ghi ổ cứng USB.

  CẢNH BÁO: Có thể bị mất dữ liệu khi làm theo các bước này. Sau khi hủy đăng ký ổ cứng USB, khi đăng ký lại, tất cả nội dung đã ghi sẽ biến mất. Đồng thời khi tiến hành định dạng, tất cả dữ liệu đã lưu sẽ bị xóa.

  1. Hủy đăng ký ổ cứng USB được dùng để quay video

   1. Mở màn hình  Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
   2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn System (Hệ thống) — Storage (Lưu trữ) — Chọn bộ nhớ USB/ổ cứng USB đã kết nối từ HDD FOR RECORDING (Ổ CỨNG ĐỂ GHI) — HDD deregistration (HỦY ĐĂNG KÝ Ổ CỨNG). (Android 10)
    • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Storage (Lưu trữ) — Chọn ổ cứng USB đã kết nối từ HDD Recording (Ghi ổ cứng) — HDD deregistration (Hủy đăng ký ổ cứng). (Android 9)
    • Chọn Storage & reset (Lưu trữ & thiết lập lại) — Chọn ổ cứng USB đã kết nối từ HDD Recording (Ghi ổ cứng) — HDD deregistration (Hủy đăng ký ổ cứng). (Android 8.0, Android 7.0)
    • Chọn Recording device setup (Thiết lập thiết bị ghi) — HDD deregistration (Hủy đăng ký ổ cứng) — Chọn bộ nhớ USB/ổ cứng USB đã kết nối. (Android 6.0)
   3. Chọn Yes (Có).
   4. Chọn Yes (Có) một lần nữa khi màn hình xác nhận xuất hiện.
  2. Đăng ký ổ cứng USB làm bộ nhớ thiết bị của Android TV hoặc Google TV.

   CẢNH BÁO: Có thể bị mất dữ liệu. Không chọn "Move now" (Di chuyển ngay). Nếu bạn chọn "Move now" (Di chuyển ngay), nội dung đã lưu trong bộ nhớ trong của Tivi sẽ được chuyển sang ổ cứng USB và ổ cứng USB sẽ được định dạng.

   1. Mở màn hình  Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
   2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn System (Hệ thống) — Storage (Lưu trữ) — Chọn ổ cứng USB đã kết nối từ REMOVABLE STORAGE (BỘ LƯU TRỮ DI ĐỘNG) — Erase & format as device storage (Xóa & định dạng bộ lưu trữ thiết bị). (Android 10)
    • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Storage (Lưu trữ) — Chọn ổ cứng USB kết nối từ Removable storage (Bộ lưu trữ di động) — Erase & format as device storage (Xóa & định dạng bộ lưu trữ di động). (Android 9)
    • Chọn Storage & reset (Lưu trữ & thiết lập lại) — Chọn ổ cứng USB đã kết nối từ Removable storage (Bộ lưu trữ di động) — Erase & format as device storage (Xóa & định dạng bộ lưu trữ thiết bị). (Android 8.0, Android 7.0)
    • Chọn Storage & reset (Lưu trữ & thiết lập lại) — Chọn ổ cứng USB kết nối từRemovable storage (Bộ lưu trữ di động) — Format as device storage (Định dạng bộ lưu trữ thiết bị). (Android 6.0)
   3. Chọn Format (Định dạng).
   4. Chọn OK.
   5. Chọn Move later (Di chuyển sau).
  3. Xóa dữ liệu trong ổ cứng USB.

   1. Mở màn hình  Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
   2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn System (Hệ thống) — Storage (Lưu trữ) — Chọn bộ nhớ USB/ổ cứng USB đã kết nối từ DEVICE STORAGE (BỘ LƯU TRỮ THIẾT BỊ) — Erase & format as removable storage (Xóa & định dạng bộ lưu trữ di động). (Android 10)
    • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Storage (Lưu trữ) — Chọn bộ nhớ USB/ổ cứng USB đã kết nối từ Device storage (Bộ lưu trữ thiết bị) — Erase & format as removable storage (Xóa & định dạng bộ lưu trữ di động). (Android 9)
    • Chọn Storage & reset (Lưu trữ & thiết lập lại) — Chọn bộ nhớ USB/ổ cứng USB kết nối từ Device storage (Bộ lưu trữ thiết bị) — Erase & format as removable storage (Xóa & định dạng bộ lưu trữ di động). (Android 8.0, Android 7.0)
    • Chọn Storage & reset (Lưu trữ & thiết lập lại) — Chọn bộ nhớ USB/ổ cứng USB kết nối từ Device storage (Bộ lưu trữ thiết bị) — Erase & format (Xóa & định dạng). (Android 6.0)
   3. Chọn Format (Định dạng).

  LƯU Ý:Thao tác này sẽ định dạng ổ cứng USB trong hệ thống tập tin FAT32. Khi xử lý các video có dung lượng lớn hơn 4GB, hãy định dạng ổ cứng USB cho NTFS hoặc hệ thống tập tin exFAT trên máy tính chạy Windows.