ID bài viết : 00135777 / Sửa lần cuối : 05/08/2020

Cách xóa nội dung thiết bị lưu trữ USB từ bên trong danh mục Album, Nhạc hoặc Video.

  Các bước để xóa nội dung thiết bị lưu trữ USB sẽ khác nhau tùy theo phiên bản hệ điều hành Android™ của Tivi.
  LƯU Ý: Bạn có thể kiểm tra phiên bản hệ điều hành của Tivi theo bài viết sau đây: Android TV™ sử dụng phiên bản hệ điều hành Android™ nào?

   

  Đối với các Tivi sử dụng Android 9

  Làm theo các bước dưới đây để xóa nội dung thiết bị lưu trữ USB từ bên trong danh mục Album, Music (Nhạc), hoặc Video:

  1. Trong màn hình danh sách nội dung, chọn nội dung mà bạn muốn xóa.
  2. Nhấn và giữ nút Enter trên điều khiển từ xa cho đến khi tùy chọn Delete (Xóa) hiển thị rồi xóa nội dung.

  LƯU Ý: Bạn cũng có thể xóa nội dung từ Option Menu (menu Tùy chọn) trên bảng điều khiển trong khi phát.

   

  Đối với các Tivi sử dụng Android 8,0

  Bạn có thể xóa nội dung thiết bị lưu trữ USB từ bên trong danh mục Album nhưng không thể xóa những nội dung này từ danh mục Music (Nhạc) hoặc Video . Danh mục Music (Nhạc) và Video là danh mục chỉ đọc. Vui lòng sử dụng máy tính để xóa nội dung danh mục Music (Nhạc) hoặc Video.
  LƯU Ý: Bạn cũng có thể xóa nội dung video hiển thị trong danh mục Album.

  Cách xóa ảnh và video từ trong danh mục Album:

  • Xóa 1 tập tin ảnh hoặc video:
   1. Chọn một bức ảnh hoặc video.
   2. Nhấn nút ACTION MENU (MENU THAO TÁC) trên điều khiển từ xa.
   3. Nhấn vào Delete (Xóa) trong danh mục Album.
  • Xóa nhiều ảnh hoặc video:
   1. Hiển thị ảnh hoặc video dưới dạng danh sách.
   2. Nhấn nút ACTION MENU (MENU THAO TÁC) trên điều khiển từ xa.
   3. Nhấn vào Select item (Chọn mục) trong danh mục Album.
   4. Nhấn nút ACTION MENU (MENU THAO TÁC) trên điều khiển từ xa.
   5. Nhấn vào Delete (Xóa) trong danh mục Album.

  LƯU Ý: