ID bài viết : 00140113 / Sửa lần cuối : 10/03/2019

Có thể sử dụng thẻ nhớ USB hoặc USB SSD để ghi lại không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Có thể sử dụng thẻ nhớ USB  hoặc USB SSD để ghi lại không?

Lưu ý: Vấn đề này chỉ áp dụng đối với Úc và New Zealand.

Không, thẻ nhớ USB hoặc ổ USB SSD không thể sử dụng cho việc ghi chép được. Hãy sử dụng một ổ cứng USB (USB HDD) để ghi lại.
Chức năng ghi của ổ cứng (HDD) sẽ có sẵn trong bản cập nhật phần mềm sắp tới.