ID bài viết : 00140113 / Sửa lần cuối : 10/03/2019

Có thể sử dụng thẻ nhớ USB hoặc USB SSD để ghi lại không?

    Có thể sử dụng thẻ nhớ USB  hoặc USB SSD để ghi lại không?

    Lưu ý: Vấn đề này chỉ áp dụng đối với Úc và New Zealand.

    Không, thẻ nhớ USB hoặc ổ USB SSD không thể sử dụng cho việc ghi chép được. Hãy sử dụng một ổ cứng USB (USB HDD) để ghi lại.
    Chức năng ghi của ổ cứng (HDD) sẽ có sẵn trong bản cập nhật phần mềm sắp tới.