ID bài viết : 00151561 / Sửa lần cuối : 15/06/2016

Phụ đề Teletext không thể được gỡ bỏ.

Phụ đề Teletext không thể được gỡ bỏ.

    1. Nhấn nút Image trên điều khiển từ xa và tắt phụ đề teletext.
    2. Nếu bước 1 không loại bỏ các phụ đề và vấn đề này xảy ra trong khi phát lại nội dung từ một ổ cứng USB, hãy thử các bước sau đây.
      1. Ngừng phát lại.
      2. Chọn nội dung từ TITLE LIST và khởi động lại phát lại.