ID bài viết : 00152950 / Sửa lần cuối : 18/03/2019

Màn hình sáng hơn khi hiển thị mục menu (hiển thị trên màn hình) hoặc phụ đề.

  Hiện tượng này xảy ra do chức năng Dynamic Backlight Control (Điều khiển đèn nền động) đang điều chỉnh độ sáng của màn hình khi phát hiện ra các mục menu (hiển thị trên màn hình) hoặc phụ đề.

  Nếu hiện tượng này gây ảnh hưởng đến bạn, hãy thực hiện như sau.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Display (Hiển thị) trong danh mục TV (Tivi).
  4. Chọn Picture (Hình ảnh).
  5. Chọn Advanced settings (Cài đặt nâng cao).
  6. Chọn Brightness (Độ sáng).
  7. Đặt Adv. contrast enhancer (Tăng cường độ tương phản nâng cao) thành Low (Thấp) hoặc Off (Tắt).