ID bài viết : 00147592 / Sửa lần cuối : 22/04/2016

Làm thế nào để bảo vệ / huỷ bỏ bảo vệ trên các nội dung đã được ghi lại.

Làm thế nào để bảo vệ / huỷ bỏ bảo vệ trên các nội dung đã được ghi lại.

  Hãy làm theo các bước dưới đây.

  1. Bấm nút HOME trên điều khiển.
  2. Chọn Recorded Title List trong mục Apps.
  3. Chọn nội dung mà bạn muốn bảo vệ / huỷ bỏ bảo vệ, và nhấn vào nút ACTION MENU trên điều khiển.
  4. Chọn Protect trong mục Recorded Title List.
  5. Thêm một dấu check vào các nội dung mà bạn muốn bảo vệ, hoặc loại bỏ các dấu check để hủy bỏ sự bảo vệ.
  6. Chọn Set.