ID bài viết : 00155980 / Sửa lần cuối : 26/08/2016

Âm thanh từ chế độ rảnh tay Bluetooth có thể có ngõ ra Optical không?

Âm thanh từ chế độ rảnh tay Bluetooth có thể có ngõ ra Optical không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Âm thanh Bluetooth cũng như điện thoại Bluetooth có thể có ngõ ra Optical.