ID bài viết : 00155287 / Sửa lần cuối : 26/08/2016

Tần số lấy mẫu và độ sâu bit của ngõ ra optical là gì?

    Tần số lấy mẫu và độ sâu bit của ngõ ra optical là gì?
    Tần số lấy mẫu có thể được thiết lập đến 96 kHz hoặc 48kHz. Trong cả hai trường hợp, độ sâu bit là 24bit.