ID bài viết : 00155299 / Sửa lần cuối : 26/08/2016

Âm thanh Độ phân giải cao có thể được phát từ một điện thoại thông minh, iPhone, iPod, hoặc WALKMAN bằng cách kết nối với cổng USB1 hoặc USB2 không?

Âm thanh Độ phân giải cao có thể được phát từ một điện thoại thông minh, iPhone, iPod, hoặc WALKMAN bằng cách kết nối với cổng USB1 hoặc USB2 không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

  • Điện thoại thông minh
    Âm thanh độ phân giải cao có thể được phát khi kết nối thông qua chế độ MSC (Mass Storage Class).
  • iPhone / iPod
    Âm thanh độ phân giải cao có thể được phát qua cổng USB-DAC, nhưng không được qua cổng USB1 hoặc USB2.
  • WALKMAN
    Có, âm thanh độ phân giải cao có thể phát được.