ID bài viết : 00154061 / Sửa lần cuối : 18/08/2016

Đầu ra âm thanh RCA có bộ chia kênh không?

Đầu ra âm thanh RCA có bộ chia kênh không?

    Đầu ra âm thanh RCA không có bộ chia kênh.