ID bài viết : 00140112 / Sửa lần cuối : 27/08/2019

Bàn phím màn hình không xuất hiện trên màn hình, ngay cả khi đã chọn hộp nhập văn bản.

  Nếu bàn phím màn hình không xuất hiện trên màn hình Tivi ngay cả khi đã chọn hộp nhập văn bản, hãy chọn Leanback Keyboard (Bàn phím leanback) trong menu Settings (Cài đặt).

  1. Chọn  Settings (Cài đặt).
  2. Chọn Keyboard (Bàn phím) trong danh mục System Preferences (Tùy chọn hệ thống).
  3. Chọn Leanback Keyboard (Bàn phím leanback) trong Current keyboard (Bàn phím hiện tại).

  Nếu bàn phím màn hình vẫn không xuất hiện trên màn hình Tivi, hãy kiểm tra xem bạn có bất kỳ đầu thu chuột không dây nào được kết nối với Tivi không. 

  Khi một số đầu thu chuột không dây (*) được kết nối với Tivi thì Tivi có thể nhận dạng những đầu thu này như bàn phím USB. Trong những trường hợp như vậy, bàn phím màn hình không xuất hiện trên màn hình Tivi ngay cả khi đã chọn hộp nhập văn bản.

  Hãy thử khắc phục sự cố bằng cách tháo đầu thu chuột không dây.

  (*) Ví dụ về đầu thu chuột không dây