ID bài viết : 00232258 / Sửa lần cuối : 21/10/2019

Bàn phím ảo không xuất hiện sau khi tôi chọn hộp nhập văn bản

  Nếu bàn phím ảo không xuất hiện trên màn hình Tivi ngay cả khi bạn đã chọn hộp nhập văn bản, hãy thực hiện các giải pháp sau đây theo thứ tự đánh số và kiểm tra để xem bàn phím ảo có xuất hiện sau khi hoàn thành các bước hay không:

  Giải pháp 1: 

  Tháo tất cả thiết bị không dây được kết nối với Tivi qua cổng USB. Kiểm tra để đảm bảo đầu thu chuột không dây đã được kết nối với Tivi. Bàn phím ảo không xuất hiện ngay cả khi đầu thu chuột không dây đã được kết nối với Tivi vì có thể Tivi nhận dạng đầu thu là bàn phím USB. Để khắc phục sự cố này, hãy tháo đầu thu chuột không dây khỏi Tivi.

  • Ví dụ về đầu thu chuột không dây

   đầu thu chuột không dây

  Giải pháp 2:

  Nếu bàn phím ảo không xuất hiện trên màn hình Tivi, hãy chọn Leanback Keyboard (Bàn phím leanback) trong menu Settings (Cài đặt).

  1. Trên điều khiển từ xa, nhấn nút HOME.
  2. ChọnBiểu tượng bánh răng  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn System Preferences (Tùy chọn hệ thống).
  4. Chọn Keyboard (Bàn phím).
  5. Chọn Leanback Keyboard (Bàn phím leanback).

  Giải pháp 3:

  Nếu không có sẵn tùy chọn bàn phím leanback, hãy thực hiện như sau và kiểm tra để xem bàn phím ảo có xuất hiện sau khi hoàn thành các bước:

  • Gỡ bỏ bản cập nhật từ cửa hàng Google Play™.
   1. Mở cửa hàng Google Play.
   2. Chọn My Apps (Ứng dụng của tôi).
   3. Trong phần Recently Updated (Đã cập nhật gần đây), chọn Gboard - Bàn phím Google.
   4. Chọn UNINSTALL UPDATES (Gỡ bỏ bản cập nhật).
  • Gỡ bỏ bản cập nhật khỏi cài đặt Tivi.
   • Chọn Biểu tượng Settings (Cài đặt) Settings (Cài đặt), chọn Apps (Ứng dụng), chọn Gboard, chọn Uninstall updates (Gỡ bỏ bản cập nhật).