ID bài viết : 00153640 / Sửa lần cuối : 18/08/2016

Khi tích hợp một album nhạc, lỗi xuất hiện, và album nhạc không thể được tích hợp.

    Vui lòng xác nhận như sau.

    • Nếu album mà bạn muốn tích hợp được chia giữa nhiều thư mục, do đó nó có thể không tích hợp được. Lưu album mà bạn muốn đăng ký trong một thư mục duy nhất.
    • Nếu một tập tin thuộc cùng một album với một trong những album mà bạn muốn tích hợp được lưu vào một ổ cứng bên ngoài, album không thể được tích hợp nếu các ổ cứng bên ngoài không được kết nối. Hãy chắc chắn rằng ổ cứng bên ngoài được kết nối, và sau đó tích hợp các album.
    • Số lượng tối đa của album có thể được tích hợp là 99, với tổng số lên đến 999 bài hát. Nếu con số này bị vượt quá, album không thể được tích hợp.