ID bài viết : 00165507 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Các cài đặt trường âm thanh không có sẵn khi sử dụng Chromecast tích hợp (STR-DN1070, STR-DN1060, STR-DN860).

  Với bản cập nhật firmware ngày 18/04/2017, có thể chọn 2ch hoặc Multi khi sử dụng chức năng Chromecast tích hợp (tên trước đây: Google Cast).
  Hãy chọn trường âm thanh như sau.

  • Đối với STR-DN1060/STR-DN860
   1. Chọn AMP MENU (MENU BỘ KHUẾCH ĐẠI) trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn AUDIO (Âm thanh).
   3. Chọn CAST SOUND (TRUYỀN ÂM THANH).
   4. Chọn 2CH hoặc MULTI.

  • Đối với STR-DN1070
   1. Nhấn 2CH/MULTI trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn2CH STEREO hoặc MULTI CH STEREO.