ID bài viết : 00058783 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Âm thanh được xuất ra từ máy tính, không thông qua kết nối USB DAC AMPLIFIER.

  Chọn USB DAC AMPLIFIER đối với output setting như sau.

  Đối với Windows (Windows 7 được sử dụng làm ví dụ)

  1. Chọn Start - Control Panel - Hardware and Sound - Manage audio devices.
  2. Khi cửa sổ Sound được hiển thị, chọn tab Playback, và sau đó chọn Sony USB DAC Amplifier - Set default.

  Đối với Mac (Mac OS X được sử dụng làm ví dụ)

  1. Chọn Apple menu - System preferences - Sound, và sau đó chọn tab Output.
  2. Chọn Sony USB DAC Amplifier từ danh sách Select a device for sound output.

  LƯU Ý: Nếu bạn khởi động nhiều ứng dụng phát nhạc, âm thanh có thể được xuất ra từ máy tính của bạn. Trong trường hợp này, thoát tất cả các ứng dụng phát nhạc, và sau đó phát nhạc lại trên Hi-Res Audio Player.