ID bài viết : 00151625 / Sửa lần cuối : 17/06/2016

Khi bắt đầu quá trình Thiết lập ban đầu, bạn không thể quay trở lại menu Cài đặt trước đó hoặc màn hình menu Home.

    Khi bắt đầu quá trình Thiết lập ban đầu, bạn không thể quay trở lại menu Cài đặt trước đó hoặc màn hình menu Home.

    Bạn không thể quay về menu Settings trước đó hoặc màn hình menu Home trong quá trình Thiết lập ban đầu.
    Bạn phải hoàn tất Thiết lập ban đầu trước khi quay trở lại màn hình trước đó.