ID bài viết : 00135775 / Sửa lần cuối : 03/09/2018

Video được lưu trữ trong thiết bị USB không hiển thị khi sử dụng ứng dụng Video của Android TV.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Khi ứng dụngVideo của Android TV đang được sử dụng và một thiết bị USB chứa video được kết nối với Tivi, thông báo No items. Videos stored on your USB mass storage will appear here. (Không có mục nào. Video được lưu trữ trong bộ lưu trữ USB sẽ xuất hiện ở đây.) có thể xuất hiện và các tập tin video của thiết bị USB có thể không hiển thị.

Thời gian tải tùy thuộc vào lượng nội dung trong thiết bị USB. Có càng nhiều tập tin thì thời gian tải càng lâu. Cho phép Tivi nhận dạng tất cả các tập tin trước trước khi truy cập lại các tập tin video.