ID bài viết : 00135779 / Sửa lần cuối : 24/03/2019

Khi tôi gỡ thiết bị USB trong khi đang truy xuất, các nội dung của thiết bị USB bị hư hỏng.

    Khi tôi gỡ thiết bị USB trong khi đang truy xuất, các nội dung của thiết bị USB bị hư hỏng.

    Cảnh báo. Vui lòng không tháo thiết bị USB từ TV BRAVIA trong khi các nội dung của thiết bị đang được đọc. Nếu không, các tập tin trên thiết bị USB có thể bị hỏng.

    Hãy xác nhận đèn truy cập trên thiết bị USB device không cháy sáng hoặc chớp trước khi bạn tháo thiết bị USB.