ID bài viết : 00111237 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Sửa dụng đầu ra của phim thông qua HDMI trong khi quay phim được không?

    Sử dụng máy ảnh với giắc HDMI OUT và một cáp Micro HDMI (được bán riêng), bạn có thể xuất các bộ phim tới màn hình thông qua HDMI trong quá trình quay phim.
     
    Nếu đầu ra âm thanh của màn hình được bật, trùng lặp âm thanh có thể được ghi lại. Tắt đầu ra âm thanh của màn hình khi đang quay.