ID bài viết : 00255549 / Sửa lần cuối : 20/12/2020

Máy quay Cinema Line được kết nối với Tivi qua HDMI, nhưng hình ảnh không xuất hiện.

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Máy quay Cinema Line không tự động phát hiện tín hiệu HDMI. Hãy điều chỉnh cài đặt theo cách thủ công theo thông số kỹ thuật của Tivi.