ID bài viết : 00077916 / Sửa lần cuối : 12/05/2014

Tôi không thể chọn Copy để sao chép phim được ghi ở định dạng XAVC S từ máy ảnh trên một thiết bị kết nối bên ngoài.

Không thể sao chép phim ở định dạng XAVC S từ máy ảnh vào một thiết bị bên ngoài được kết nối như một ổ đĩa cứng gắn ngoài

    Phim ghi ở định dạng XAVC S không thể được sao chép trực tiếp từ máy quay vào một thiết bị bên ngoài chẳng hạn như một ổ đĩa cứng gắn ngoài.

    Định dạng XAVC S chỉ có thể được nhập khẩu vào máy tính sử dụng phần mềm PlayMemories Home.