ID bài viết : S500060533 / Sửa lần cuối : 21/03/2011

Tại sao không thể phát lại phim HD được ghi lại bằng máy quay phim trên các thiết bị khác?

Không thể phát lại phim HD được ghi lại bằng máy quay phim trên các thiết bị khác.

    Hãy kiểm tra xem thiết bị có tương thích với MPEG-4 AVC High Profile trong định dạng AVCHD không (được máy quay chấp nhận). Chỉ có thể phát lại phim HD được ghi lại bằng máy quay phim trên thiết bị tương thích với MPEG-4 AVC High Profile trong định dạng AVCHD.

    Ngay cả khi thiết bị tương thích với định dạng trên, có thể không phát lại được hình ảnh được ghi lại bằng máy quay phim trên các thiết bị khác. Ngoài ra, có thể không phát lại được hình ảnh được ghi lại bằng các thiết bị khác trên máy quay phim.