ID bài viết : 00080128 / Sửa lần cuối : 21/10/2020

Làm thế nào để chuyển phim được ghi dưới định dạng XAVC S vào máy tính Mac

Nhập phim được ghi dưới định dạng XAVC S vào máy tính Mac

    Bạn có thể chuyển vào và phát lại phim được ghi dưới định dạng XAVC S bằng cách cập nhật phần mềm PlayMemories Home 

    Tham khảo website sau để cập nhật phần mềm:
    http://sony.net/pm/