ID bài viết : 00077930 / Sửa lần cuối : 29/08/2014

Tôi đã kết nối WiFi giữa máy ảnh và Live-View Remote (RM-LVR1). Tuy nhiên tôi không thể kết nối WiFi với smartphone của tôi

Kết nối WiFi với smartphone

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Máy ảnh không thể cài đặt kết nối Wi Fi với smartphone nếu kết nối Wi-Fi được thiết lập cho máy ảnh ở chế độ MULTI

Thay đổi thiết lập máy ảnh theo tiến trình sau

  1. Nhấn nút NEXT để hiển thị SETUP, sau đó nhấn nút ENTER
  2. Nhấn nút NEXT để hiển thị CONFG, sau đó nhấn nút ENTER
  3. Nhấn nút NEXT để hiển thị  Wi-Fi (Wi-Fi), sau đó nhấn nút ENTER
  4. Nhấn nút NEXT để chọn ON, sau đó nhấn nút ENTER