ID bài viết : 00058905 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

USB DAC AMPLIFIER có thể phát nhạc từ các model Walkman mà không hỗ trợ kết nối USB không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Kết nối Walkman tới LINE IN jacks bằng cách sử dụng một trong các hoạt động sau.

  • Kết nối jack tai nghe của Walkman tới jack LINE IN của USB DAC AMPLIFIER.
  • Kết nối Walkman tới LINE IN jacks của USB DAC AMPLIFIER thông qua một cradle (BCR-NWU7).