ID bài viết : 00058898 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Âm thanh xuất ra từ USB DAC AMPLIFIER có thể được thu trên máy tính?

    Không. Âm thanh có thể xuất ra từ máy tính tới USB DAC AMPLIFIER, nhưng không thể xuất ra từ USB DAC AMPLIFIER tới máy tính của bạn.