ID bài viết : 00057961 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Âm thanh hoạt động của máy tính được xuất ra qua USB DAC AMPLIFIER.

  Bạn có thể thiết lập máy tính như sau để ngăn ngừa âm thanh xuất ra đầu USB DAC AMPLIFIER.

  Đối với Windows (Windows 7 được sử dụng làm ví dụ)

  1. Chọn Start - Control Panel - Hardware and Sound - Change system sounds.
  2. Khi cửa sổ Sound hiển thị, chọn tab Sounds, và sau đó điều chỉnh thành No Sounds.

   LƯU Ý: Điều chỉnh này thiết lập máy tính của bạn ngừng hoạt động xuất âm thanh ra khỏi máy tính.

  Đối với Mac (Mac OS X được sử dụng làm ví dụ)

  1. Chọn Apple menu - System preferences - Sound, và sau đó chọn tab Output.
  2. Chọn Sony USB DAC Amplifier từ danh sách Select a device for sound output.