ID bài viết : 00057978 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Không có âm thanh xuất ra từ cả máy tính và USB DAC AMPLIFIER.

  Kiểm tra âm lượng âm thanh hoặc thiết lập tắt tiếng như sau.

  Đối với Windows (Windows 7 được dùng làm ví dụ)

  1. Chọn Start - Control Panel - Hardware and Sound - Manage audio devices.
  2. Khi cửa sổ Sound hiển thị, chọn tab Playback, và sau đó chọn.
  3. Khi cửa sổ Properties hiển thị, mở tab Levels để kiểm tra mức âm lượng.

  Đối với Mac (Mac OS X được dùng làm ví dụ)

  1. Chọn Apple menu, chọn System preferences - Sound, và sau đó chọn tab Output.
  2. Chọn Sony USB DAC Amplifier từ danh sách Select a device for sound output.
  3. Nếu ô Mute có dấu check ở trong, bỏ dấu check.