ID bài viết : 00058732 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

USB DAC AMPLIFIER có hỗ trợ mạng hoặc kết nối Bluetooth không?

    USB DAC AMPLIFIER không hỗ trợ mạng hoặc kết nối Bluetooth.