ID bài viết : 00058701 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

USB DAC AMPLIFIER có thể hỗ trợ phát lại nội dung âm thanh được lưu trên một USB hoặc một ổ cứng USB không?

    Cổng USB của USB DAC AMPLIFIER không hỗ trợ phát lại nội dung âm thanh được lưu trên ổ lưu trữ USB hoặc ổ cứng USB.