ID bài viết : 00058701 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

USB DAC AMPLIFIER có thể hỗ trợ phát lại nội dung âm thanh được lưu trên một USB hoặc một ổ cứng USB không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Cổng USB của USB DAC AMPLIFIER không hỗ trợ phát lại nội dung âm thanh được lưu trên ổ lưu trữ USB hoặc ổ cứng USB.