ID bài viết : 00167347 / Sửa lần cuối : 26/05/2020

Dàn âm thanh xe hơi không nhân thông tin giao thông mặ dù các thiết lập Cảnh báo giao thông (Traffic Alert) đã được bật.

    Dàn âm thanh xe hơi không nhân thông tin giao thông mặ dù các thiết lập Cảnh báo giao thông (Traffic Alert) đã được bật. 
    Thông tin giao thông sẽ không hiển thị ngay cả nếu tính năng Cảnh báo giao thông (Traffic Alert) (TA) được kích hoạt khi trạm radio không truyền thông tin giao thông.