ID bài viết : 00167369 / Sửa lần cuối : 06/08/2021

Dàn âm thanh stereo xe hơi không thể nhận diện nhạc đã lưu trong thiết bị USB.

Dàn âm thanh stereo xe hơi không thể nhận diện nhạc đã lưu trong thiết bị USB.

    Dàn âm thanh stereo xe hơi có thể không nhận diện được nhạc nếu tên tập tin của bản nhạc đó quá dài. Để giải quyết vấn đề này, rút ngắn tên tập tin của bản nhạc.