ID bài viết : 00167369 / Sửa lần cuối : 03/06/2018

Dàn âm thanh stereo xe hơi không thể nhận diện nhạc đã lưu trong thiết bị USB.

Dàn âm thanh stereo xe hơi không thể nhận diện nhạc đã lưu trong thiết bị USB.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Dàn âm thanh stereo xe hơi có thể không nhận diện được nhạc nếu tên tập tin của bản nhạc đó quá dài. Để giải quyết vấn đề này, rút ngắn tên tập tin của bản nhạc.