ID bài viết : 00277655 / Sửa lần cuối : 28/04/2022In

Âm thanh bị mất khi sử dụng chức năng USB DAC.

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Âm thanh có thể bị bỏ qua nếu tải xử lý âm thanh quá nặng. Đóng mọi ứng dụng không cần thiết để giảm tải xử lý âm thanh.