ID bài viết : 00278346 / Sửa lần cuối : 30/03/2023In

Không thể cài đặt các ứng dụng sử dụng chức năng camera hoặc cuộc gọi.

Không thể tìm thấy ứng dụng mong muốn trên Cửa hàng Google Play.

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Bạn không thể cài đặt các ứng dụng sử dụng chức năng camera hoặc cuộc gọi từ Cửa hàng Google Play, chẳng hạn như Android Auto.
    LƯU Ý: Hoạt động đối với bất kỳ ứng dụng nào được cài đặt từ Cửa hàng Google Play không được đảm bảo.