ID bài viết : S500061547 / Sửa lần cuối : 22/05/2013

Có thể đăng ký bao nhiêu thiết bị Sony cho ứng dụng TV SideView trên thiết bị di động?

    Số lượng thiết bị Sony có thể đăng ký ứng dụng TV SideView trên thiết bị di động.

    Không giới hạn số lượng các thiết bị Sony đăng ký TV SideView.

     

    Để biết thêm thông tin, vui lòng bấm vào đây.