ID bài viết : S500061591 / Sửa lần cuối : 12/06/2013

Có thể thêm bao nhiêu kênh vào TV?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Số lượng kênh có thể thêm vào TV.
Bạn có thể tham khảo:
  • Kênh Analogue: Bạn có thể thêm đến 50 kênh.
  • Kênh Kỹ thuật số/vệ tinh (Digital/Satellite): Bạn có thể thêm tất cả các kênh bạn muốn như là một sở thích (Favourites) bằng cách sử dụng Favourites Set-up.
    Nhưng chỉ có 500 kênh cho mỗi Favourites được hiển thị trên TV tại menu Home.