ID bài viết : S500061591 / Sửa lần cuối : 12/06/2013

Có thể thêm bao nhiêu kênh vào TV?

  Số lượng kênh có thể thêm vào TV.
  Bạn có thể tham khảo:
  • Kênh Analogue: Bạn có thể thêm đến 50 kênh.
  • Kênh Kỹ thuật số/vệ tinh (Digital/Satellite): Bạn có thể thêm tất cả các kênh bạn muốn như là một sở thích (Favourites) bằng cách sử dụng Favourites Set-up.
   Nhưng chỉ có 500 kênh cho mỗi Favourites được hiển thị trên TV tại menu Home.