ID bài viết : 00135043 / Sửa lần cuối : 16/11/2015

Hướng dẫn xóa các thiết bị đã đăng ký trên TV

Xóa các thiết bị đã đăng ký trên TV.

    Bạn có thể xóa nó tại Registered Remote Devices
    1. Chọn SettingNetworkHome Network SetupRemote Device / RendererRegistered Remote Devices 
    2. Chọn thiết bị điều khiển mà bạn muốn xóa.
    3. Chọn Delete.