ID bài viết : S500060881 / Sửa lần cuối : 18/05/2011

Có thể đăng ký tài khoản Facebook bằng TV BRAVIA không?

Đăng ký tài khoản Facebook bằng TV BRAVIA.

    Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng máy tính hoặc điện thoại để băng ký tại trang web www.facebook.com